Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 44
im. prof. Jana Molla
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 w Łodzi
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - do dnia 31.08.2023 r. wszystkie pliki zostaną dostosowane do wymagań prawnych.
 • Na stronie znajdują się linki (odnośniki do stron), które mogą zawierać elementy niedostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-20.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Katarzyna Antczak,
 • adres e-mail - k.antczak@zszp7.elodz.edu.pl,
 • numer telefonu - 42 6864889,
 • adres do korespondencji - Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7, ul. Kusocińskiego 100, 94-054 Łódź.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 w Łodzi znajduje się przy ulicy Kusocińskiego 100.
 2. Budynek Zespołu składa się z dwóch części A i B. Szkoła zajmuje obie te części, z wyłączeniem fragmentu parteru budynku B, w którym mieści się Przedszkole Miejskie nr 236 wchodzące w skład Zespołu.
 3. Przed budynkiem B znajduje się parking dla pracowników Zespołu. Nie ma na nim miejsca oznaczonego kopertą dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, ale ze względu na dużą powierzchnię, możliwe jest parkowanie takich pojazdów.
 4. Wejście główne do Szkoły znajduje się w części A. Prowadzi do niego chodnik zakończony jednym stopniem (podestem). Wejście dostępne jest dla osób niepełnosprawnych - po prawej stronie podestu jest pochylnia dla wózków.
 5. Za drzwiami wejściowymi po prawej stronie znajduje się dyżurka, przy której umieszczony jest wideodomofon służący do połączenia ze świetlicą szkolną. Pracownicy obsługi przebywają w dyżurce zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 6. Za kolejnymi drzwiami po prawej stronie znajduje się wydzielone miejsce dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 7. Korytarze są niedostępne dla osób niepełnosprawnych, gdyż na poziom parteru prowadzi osiem stopni schodów. Aby dostać się na wyższe kondygnacje, należy pokonać kolejne schody (w budynku nie ma wind, platform). Szkoła nie posiada również dostosowań w postaci informacji głosowych i  pętli indukcyjnych.
 8. Do budynku Szkoły można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
 9. W placówce nie możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on - line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.