KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Plan pracy szkoły

 • zarządzanie i organizacja:
ZadaniaOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji
Przygotowanie arkusza organizacji pracy szkoły. Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom.Dyrektor Szkołydo końca sierpnia 2020
Przypomnienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2019/2020.Dyrektor Szkołydo końca sierpnia 2020
Opracowanie „Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19".

Dyrektor Szkoły,

Wicedyrektorzy

sierpień / wrzesień 2020
Opracowanie „Zasad organizacji zadań placówki związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w tym zasad organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość”.

Dyrektor Szkoły,

Wicedyrektorzy

sierpień / wrzesień 2020

Dobór programów nauczania i podręczników obowiązujących w szkole. Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania. (załącznik nr 1- Szkolny Zestaw Programów Nauczania w SP 44, załącznik nr 2- Zestaw podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych).

nauczyciele poszczególnych przedmiotów,

Wicedyrektorzy,

p. B. Biały
do 10 września 2020
Aktualizacja programu wychowawczo –  profilaktycznego szkoły (załącznik nr 3).

Pedagog,

Psycholog,

Rada Pedagogiczna,

Rada Rodziców- akceptacja
do  10 września 2020

 Przegląd istniejących w szkole aktów prawnych. Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: regulaminy, procedury.

zespoły zadaniowecały rok szkolny

Opracowanie kalendarza pracy szkoły  (załącznik nr 4- Kalendarz na rok 2020/2021) i kalendarza konkursów (załącznik nr 5).

Wicedyrektorzydo  10 września 2020

Przydział sal lekcyjnych (załącznik nr 6- Przydział sal lekcyjnych  w roku 2020/2021).

Wicedyrektorzydo 31 sierpnia 2020

Przydział dodatkowych zajęć nauczycielom (załącznik nr 7- Planowane działania związane z organizacją pracy szkoły w roku 2020/2021).

Wicedyrektorzydo  10 września 2020

Ułożenie planu zajęć lekcyjnych oraz planu dyżurów międzylekcyjnych (załącznik nr 8- Plan lekcji,  załącznik nr 9 - Plan dyżurów.)

p. A. Kapucińska,

p. A. Śnieć

do 31 sierpnia 2020

Opracowanie planów pracy wychowawczej i rozkładów godzin wychowawczych dla poszczególnych klas (załącznik nr 10 - Zestaw planów pracy wychowawczej i rozkładów godzin wychowawczych.)

wychowawcydo  10 września 2020

Opracowanie harmonogramów pracy zespołów nauczycielskich (załącznik nr 11 - Zestaw harmonogramów pracy zespołów.)

koordynatorzy zespołówdo  10 września 2020

Opracowanie programu realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego (załącznik nr 12- Program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego) z uwzględnieniem  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (załącznik nr 13- Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego).

Dyrektor Szkoły,

p. A. Rogowska

do  10 września 2020

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor i Wicedyrektorzy Szkołydo  10 września 2020

Pełnienie nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor i Wicedyrektorzy Szkołycały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych.

Dyrektor Szkoły, komisja rekrutacyjnamarzec – sierpień 2021
 • nauczanie:
ZadaniaOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji

Realizacja podstawy programowej.

wszyscy nauczycielecały rok
Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów. Praca z uczniami dostosowana do ich możliwości i stylów uczenia się.wszyscy nauczycielecały rok
Organizacja pracy zespołów nauczycielskich.koordynatorzy zespołówcały rok

Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, także próbnych.

Analiza oraz opracowanie ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji.

Dyrektor Szkoły,

zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny

(egzaminy –maj 2021)

Przeprowadzenie sprawdzianów diagnostycznych w klasach trzecich i próbnych egzaminów w klasach  siódmych.

koordynatorzy zespołów przedmiotowych oraz zespół analiz jakości kształcenia i badań edukacyjnych

według kalendarza
Współpraca z psychologiem, pedagogiem oraz pracownikami  poradni psychologiczno-pedagogicznej i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.wszyscy nauczycielecały rok szkolny

Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych:

 • koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze w ramach wolontariatu nauczycieli (załącznik nr 14- Zajęcia dodatkowe- wolontariat),
 • działalność fundacji Akademia 44 na rzecz szkoły (załącznik nr 15- Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Fundacji Akademia 44),
 • zajęcia w ramach projektu „Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!” (załącznik nr 16- Harmonogram zajęć w ramach projektu).

 

 

nauczyciele pracujący w ramach wolontariatu

 

nauczyciele współpracujący z fundacją

 

zainteresowani nauczyciele
cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

wszyscy nauczycielecały rok

Wzbogacanie form i metod pracy z uczniami poprzez organizację konkursów międzyszkolnych:

 • XVII Międzyszkolny Konkurs „Prawa dziecka prawami człowieka”,
 • XIV Międzyszkolny Konkurs Małych Form Literackich,
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Ozdoby i upominki z siana i słomy”;

szkolnych:

 • konkurs matematyczny „Rachmistrz”,
 • konkurs matematyczny „Matematyka na Maksa”,
 • konkurs języka angielskiego „Champion”,
 • konkurs „Fizyka wokół nas”,
 • konkurs interdyscyplinarny dla klas VII i VIII „Poznaj swój kraj”,
 • konkurs recytatorski dla klas I-III „Moje ulubione wiersze”,
 • Szkolny mistrz ortografii dla kl. IV - VIII,
 • Szkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,
 • Przegląd piosenki religijnej,
 • konkurs recytatorski w języku angielskim,
 • konkurs plastyczny dla klas I-III „Przypowieść biblijna”,
 • konkurs plastyczny „Mój ulubiony Święty”,
 • konkurs języka angielskiego „Mistrz literowania”,
 • konkurs na komiks „Dzień bezpiecznego Internetu”;

pozaszkolnych:

 • Alfik matematyczny,
 • Kangur matematyczny,
 • Kangurek matematyczny,
 • Infom@t,
 • Alfik historyczny,
 • First Step to Success dla klas VIII,
 • Ogólnołódzki Konkurs Przyrodniczy Eko-Planeta,
 • English High Flier,
 • English Ace.
przydzieleni nauczycielewedług kalendarza

Udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez inne szkoły i ośrodki współpracujące ze szkołami.

wszyscy nauczycielecały rok

Współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi i innymi organizacjami wspomagającymi proces nauczania.

wszyscy nauczycielecały rok

Prowadzenie zajęć dodatkowych i wyrównawczych w ramach organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

p. Antczak,

p. Krzemińska,

p. Kapucińska,

p. Makowska

cały rok

Prowadzenie zajęć w ramach rewalidacji.

p. Kaźmierczak, p. Rezlercały rok
Prowadzenie zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców.p. Zgoła, p. Sadowskacały rok
 • wychowanie i profilaktyka:
ZadaniaOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji

Integracja zespołów klasowych.

wychowawcy klascały rok
Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. (załącznik nr 3-  Program wychowawczo- profilaktyczny.)wychowawcy klas i pozostali nauczycielecały rok
Profilaktyka – zajęcia dla uczniów, spotkania, pogadanki i prelekcje. (załącznik nr 17- Profilaktyka w roku 2020/2021).p. Rogowska, p. Rezler oraz wszyscy nauczycielecały rok
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, innymi nauczycielami  i poradniami psychologiczno-
-pedagogicznymi.
wychowawcy klas, nauczycielecały rok

Wspieranie nauczycieli w realizacji działań wychowawczych. Troska o bezpieczeństwo uczniów w każdym aspekcie.  (Załącznik nr 18 - Plan pracy pedagoga szkolnego; załącznik nr 19 - Plan pracy psychologa szkolnego).

pedagog i psycholog szkolnycały rok
Działalność szkolnego klubu wolontariatu.opiekunowie klubucały rok szkolny

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego.

opiekunowie SUcały rok szkolny

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu.

p. Rogowska  i pozostali nauczycielecały rok

Edukacja czytelnicza. (załącznik nr 20 - plan pracy biblioteki szkolnej).

p. Biały i pozostali nauczycielecały rok

Realizacja programu promocji zdrowia wg planu pracy zespołu ds. promocji zdrowia i innych działań planowanych w ramach edukacji zdrowotnej. Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu. (załącznik nr 21- działania planowane w ramach edukacji zdrowotnej).


p. Kaźmierczak,

p. Warycha,

wszyscy nauczyciele, zespół ds. promocji zdrowia
cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.

wychowawcycały rok

Edukacja prawna.

p. Borowska i wychowawcycały rok
Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez codzienną pracę wychowawczą oraz udział w uroczystościach i imprezach .wszyscy nauczycielecały rok
 • zadania opiekuńcze:
ZadaniaOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele specjaliścicały rok
Objecie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki (załącznik nr 22 – Plan pracy świetlicy).p. Kaźmierczak i pozostali wychowawcy świetlicycały rok

Zapewnienie możliwości zakupienia obiadów w szkole.

Dyrektorcały rok

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, w tym:

 • Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów.

wychowawcy,

p. Rogowska,

p. Rezler

p. Rychter

cały rok

według kalendarza

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

wychowawcy klas, pedagog, psychologcały rok
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli:
ZadaniaOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez:

 • konsultacje metodyczne,
 • udział w kursach i szkoleniach,
 • udział w szkoleniowych radach pedagogicznych,
 • studia podyplomowe.

 

zainteresowani nauczyciele
cały rok
Uzupełnianie i pogłębianie wiedzy poprzez lekturę książek, czasopism, nowych podręczników, filmów i programów edukacyjnych, itd.wszyscy nauczycielecały rok

Zorganizowanie rad pedagogicznych , w tym szkoleniowych (załącznik nr 23- Harmonogram i tematyka stałych i szkoleniowych rad pedagogicznych).

Dyrektorwedług kalendarza

Ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego (załącznik nr 24- Harmonogram awansu zawodowego nauczycieli).

zainteresowani nauczyciele, Dyrektorwedług harmonogramu

Obserwowanie i ocenianie nauczycieli. (załącznik nr 25 - Harmonogram obserwacji w roku 2020/2021).

Dyrektor, Wicedyrektorzywedług harmonogramu